จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

พิธีการทำบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน