จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูวิทยากรแกนนำโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย