รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการค่ายดูดาว ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมุกดาหาร จัดกิจกรรมโครงการค่ายดูดาว ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร ในกิจกรรมค่ายดูดาว ประกอบด้วย 6 ฐาน คือ ฐานเทคโนโลยีอวกาศ,ฐานแผนที่ดาว,ฐานปรากฏการณ์ของดวงจันทร์,ฐานระบบนิเวศทางธรณีวิทยา,ฐานโปรแกรมดาว,ฐานดูดาวท้องฟ้าจริง
ซึ่งมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้เรียนรู้ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์บนท้องฟ้าจริง
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียน ได้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. เพื่อชมปรากฏการณ์ “ฝนดาวตกเจมิไน (Gemini)” หรือ “ฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่” ซึ่งปรากฏกาณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 4-20 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี