รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

โรงเรียนมุกดาหาร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนมุกดาหารจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ ๑๖ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนมุกดาหารและอ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ มีนายสิงหะ เดชฤทธิ์ , นางสาวณธภัค ไชยสินภัทร และ นางสาวศุภานัน กลางประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหารเป็นประธานพิธีเปิด
มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ
การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้ออาทรและสมานฉันท์ ให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติ
ตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น

รูปภาพเพิ่มเติม ตามลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/1OWIOrIJbd9xMNYIl-DUjEySZwVL-PQTW?usp=share_link