ผลงานทางวิชาการ

แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ชุด ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก เล่ม 2 เรื่อง ฟังก์ชันงานและพลังงานจลน์สูงสุด

โดย นางสมถวิล ทวีโคตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี