จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565