จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

คุณจิรา ตั้งวิชิตฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด บริจาคสารเคมีเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ