ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ดร.กวินทร์เกียรติ นนท์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศ …

ดร.กวินทร์เกียรติ นนท์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ณ โรงเรียนมุกดาหารเพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงานและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมุกดาหาร