ข่าว / ประชาสัมพันธ์

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2563