ประวัติโรงเรียนมุกดาหาร

ประวัติโรงเรียนมุกดาหารโรงเรียนมุกดาหาร เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2491 สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1 โดยอาศัยบริเวณโรงเรียนมุกดาลัย (โรงเรียนประถมศึกษาประจำอำเภอ) ส่วนหนึ่งเป็นสถานที่ของโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าและขยายการให้การศึกษาเพิ่มขึ้น ทำให้สถานศึกษาที่เดิมคับแคบไปมาก ประกอบกับโรงเรียนที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนมุกดาหารในปัจจุบันหลังจากมาตั้งอยู่ที่แห่งใหม่โรงเรียนมุกดาหารก็ได้พัฒนาขึ้นตามลำดับทั้งในแง่ของการร่วมมือกับชุมชน และการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้โรงเรียนมุกดาหารมีเกียรติประวัติที่ควรบันทึกคือในปีการศึกษา 2525 โรงเรียนมุกดาหารได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ดีเด่น ของเขตการศึกษา 10 และได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ และพัฒนาโรงเรียนมุกดาหารให้เจริญก้าวหน้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ชื่อ – สกุลวุฒิการศึกษาพ.ศ.
1) นายขวัญ จันปุ่มป.ม., กศ.บ.(2491-2496)
2) นายมานะ อินทรเจริญศักดิ์ป.ม., กศ.บ.(2496-2499)
3) นายสง่า วรวิทย์ (รักษาการแทน)พ.ม.(2499-2504)
4) นายพิชิต รัตนโกเศศพ.ม.(2504-2513)
5) นายสนิทพงษ์ นวลมณีพ.ม., กศ.บ., ค.ม.(2513-2516)
6) นายคำพันธ์ คงนิลพ.ม., ก.ศ., บ.ป.(2516-2520)
7) นายทวีพงษ์ นวานุชพ.ม., กศ.บ.(2520-2524)
8) นายวิรัช บำรุงสวัสดิ์ป.ม., ค.บ.(2524-2529)
9) นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์พ.ม., กศ.บ.(2529-2532)
10) นายอุทัย นิวัฒนุวงศ์กศ.บ.(2532-2535)
11) นายมนตรี แสนวิเศษกศ.บ., ศษ.ม.(2535-2536)
12) นายสมบัติ จันทภูมิค.ม.(2536-2540)
13) นายยงยุทธ สายคงกศ.บ., กศ.ม.(2540-2541)
14) นายไชยยง อาจวิชัยพ.ม., กศ.ม.(2541-2547)
15) นายสุรพงษ์ คูสกุลวัฒนวท.บ., วท.ม.(2547-2548)
16) นายไชยยง อาจวิชัยพม., กศ.บ.(2548-2550)
17) นายวรวิทย์ สุพรค.ม., กศม.(2550-2557)
18) นายศิริชัย ไตรยราชศศ.ม.(2557-2559)
19) นายสมจิต ราชิวงค์กศ.ม.(2559-2561)
20) นายเลียง ผางพันธ์ศษ.ม.(2561-2564)