พันธกิจ วิสัยทัศน์

โรงเรียนมุกดาหาร บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรมและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข
วิสัยทัศน์(Vision)
โรงเรียนมุกดาหารเป็นองค์กรที่สร้างผู้เรียนให้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้บนพื้นฐานความพอเพียงร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นครูมืออาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. พัฒนาระบบการบริหารให้ได้มาตรฐานสากล
4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5.ปรับปรุงแผนการเรียนให้มีความหลากหลาย ใส่ใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล