สัญลักษณ์ โรงเรียน

                                                                           

สัญลักษณ์หรือตราโรงเรียน
แก้วมุกดาหาร โดยมีกรอบวงกลมที่มีชื่อโรงเรียนและคติพจน์ประจำโรงเรียนล้อมรอบ
อักษรย่อโรงเรียน ม.ด.
คติพจน์ประจำโรงเรียน
วิชฺชา วรํ ธนํ โหติ หมายถึง วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
ปรัชญาของโรงเรียน
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
นโยบาย
โรงเรียนมุกดาหารมีความมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ อยู่ในสังคม อย่างมีความสุข
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกแก้ว