หน้าแรก

ประกาศ เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเป็นการชั่วคราว และห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนมุกดาหารแจ้งปิดทำการเรียนการสอนแบบ On site ในโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)