หน้าแรก

นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ.โรงเรียนมุกดาหาร พร้อมทั้งร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

นายสิงหะ เดชฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร เป็นประธาน การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วันที่ 4-6 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร

นางสาวอารยา ไม่โศก

การรายงานพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เมตริกซ ...
อ่านเพิ่มเติม

นางสาวอัจฉริยา ปาระพิมพ์

วิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศ ...
อ่านเพิ่มเติม

รวมบทความ – นางสาวนันธิยา ไชยสะอาด

ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2562 : ความสำคัญของทักษะการ ...
อ่านเพิ่มเติม