รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่เลือกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ที่ชื่อ - สกุลชั้น
1เด็กชายฐิตินัย ยืนยงม.1/6
2เด็กชายนภันต์ บุญโม๊ะม.1/6
3เด็กชายรัฐภูมิ แซวจันทึกม.1/6
4เด็กชายสดานุพงค์ อนันต์ก้านตงม.1/6
5เด็กชายธนพัทธ์ เมืองโคตรม.1/7
6เด็กชายอานนท์ ธิติโยธินม.1/7
7เด็กชายเชิดเกียรติ สวัสดิ์นาทีม.1/8
8เด็กชายธนพล ศรีโยหะม.1/8
9เด็กชายปรัชญา สุพินิจม.1/8
10เด็กหญิงกนกวรรณ สารธิมาม.1/8
11เด็กชายกฤษฎา สะอาดเมืองม.1/9
12เด็กชายธนายุต กุลพันธ์ม.1/9
13เด็กชายชโย จินาพันธ์ม.1/10
14เด็กชายทรงภพชัย ภูมิกาศปักชัยกุลม.1/10
15เด็กชายธวัชชัย นครชัยม.1/10
16เด็กชายวัลลภ คำลือชาม.1/10
17เด็กหญิงวรัญรัตน์ติญา ภูษาม.2/7
18เด็กหญิงกัญญาวีร์ เชี่ยวชาญม.2/8
19เด็กหญิงมนจิรา บูรณะอุดมม.2/8
20เด็กหญิงชญาพร ยืนยงม.2/8
21เด็กชายพลวรรธน์ อนันต์ม.2/8
22เด็กหญิงณภัทร ไชยชมพูม.2/8
23เด็กหญิงโสภธิตา เข็มทองม.2/8
24เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ กระจ่างม.2/8
25เด็กชายธนวิชญ์ สราญรมย์ม.2/9
26เด็กชายธนธร ไชยสุริย์ม.2/9
27เด็กชายเมธาวินทร์ โทนุสินธ์ม.2/9
28เด็กชายถนอมศักดิ์ ราชิวงศ์ม.2/10
29เด็กหญิงอัศพิรดาภรณ์ ยืนยั่งม.2/10
30เด็กชายพงศธร ภาคภูมิม.2/10
31เด็กชายวุฒิชัย ว่องไวม.3/7
32เด็กชายรัฐภูมิ พิกุลศรีม.3/9
33เด็กชายณัฏฐชัย เที่ยงโยธาม.3/9
34เด็กชายธนพล พ่ออามาตย์ม.3/9
35เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์หอมม.3/9
36เด็กชายนัฐวุฒิ ทองเหลาม.3/9
37เด็กชายสุวิชชา อุปนันต์ม.3/9
38เด็กชายไตรทด ลาเบิกบานม.3/10
39เด็กชายธนกร อัมมะโคตรม.3/10
40เด็กชายธีรพงษ์ กุโบลาม.3/10
41เด็กชายธีรภัทร สมยาม.3/10
42เด็กชายปัณณวัฒน์ พันธ์หนองหว้าม.3/10
43เด็กชายภากร วาลีพัฒน์ม.3/10
44เด็กชายรชต นวลทูลม.3/10
45นายศิริพงษ์ คงรอดม.3/10
46เด็กหญิงพัชรินทร์ พงษ์ขยันม.3/10
47เด็กหญิงอภิชญา นพรุจิกุลม.3/10
48เด็กหญิงยุวธิดา อุปรีพันธ์ม.3/10
49เด็กชายนภัทร สังชาตรีม.3/10
50เด็กชายกนธ์นธี โชคกาญจนกุลม.3/10
51เด็กชายจิราวัฒน์ โพธิวัฒน์ม.3/10
52เด็กชายณัฐกิตติ คำขันธ์ม.3/10
53เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยายงค์ม.3/10